Klanten beoordelen ons met een

Algemene voorwaarden

IncassoJuristen.nl staat voor transparantie en duidelijkheid. Daarom vindt u in onze voorwaarden geen ingewikkelde juridische termen, verborgen kosten of kleine lettertjes. We leggen u in begrijpelijke taal uit op welke manier wij graag zaken met u doen. Deze algemene voorwaarden gelden vanaf 24 mei 2018. U kunt de voorwaarden downloaden en als u dat wilt, sturen we u een exemplaar van deze algemene voorwaarden toe.

Als u in deze voorwaarden “u(w)” leest, bedoelen we u als opdrachtgever. Leest u “IncassoJuristen.nl”, “we”, “wij”, “onze” of “ons”, dan bedoelen we IncassoJuristen.nl als handelsnaam van Nederlandse Juristen Groep, opdrachtnemer, geregistreerd onder kvk-nummer 24376169, gevestigd aan de Westzeedijk 106 te (3016 AH) Rotterdam.

1. Definities

Debiteur

De schuldenaar die nog aan u moet betalen.

Betaling

Met een betaling door de debiteur bedoelen we een betaling aan ons of aan u, maar ook een creditering, schikking, tegenprestatie, compensatie of een retournering van geleverde goederen. Als de debiteur betaalt, dan werkt dat juridisch bevrijdend. Dat betekent dat de debiteur niet meer tot betaling kan worden aangesproken.

Buitengerechtelijke werkzaamheden

Alle werkzaamheden die door ons worden uitgevoerd in de fase voordat een eventuele rechtszaak wordt gestart, zoals schriftelijke of telefonische benadering van uw debiteur en het incasseren van gelden.

Gerechtelijke werkzaamheden

Alle werkzaamheden die door ons worden uitgevoerd in een rechtszaak, zoals het opstellen van gerechtelijke documenten en het bijwonen van zittingen.

2. Toepassing

Deze voorwaarden gelden voor alle aan ons gegeven opdrachten, tenzij we schriftelijk  iets anders met u afspreken. Met schriftelijk bedoelen we ook per email.

3. Aannemen van uw opdracht

Een aan ons gegeven opdracht is door ons aangenomen als we dit aan u bevestigen of als we zijn begonnen met uitvoering van de opdracht. We hebben het recht een opdracht niet aan te nemen.

4. Werkzaamheden

U machtigt ons om namens u alle buitengerechtelijke werkzaamheden te verrichten die naar ons inzicht noodzakelijk zijn. U machtigt ons ook voor het geval we voor u gerechtelijke werkzaamheden moeten verrichten of voor het ten uitvoer laten leggen van een vonnis. U bent uiteraard niet verplicht een rechtszaak te starten of een vonnis uit te laten voeren. We zullen u altijd eerst om uw toestemming vragen en alleen nadat we uw uitdrukkelijke toestemming hebben gekregen, zullen we deze werkzaamheden voor u uitvoeren.

We kunnen een in onze ogen acceptabele betalingsregeling met de debiteur treffen, onder voorbehoud van uw goedkeuring.

We kunnen deurwaarders inzetten voor het verrichten van ambtelijke handelingen, zoals het langsbrengen van gerechtelijke documenten en het uitvoeren van een vonnis.

Via ons online portaal bieden we u inzage in overzichtelijke voortgangsrapportages. Zo bent u altijd op de hoogte van de voortgang, actuele status en correspondentie van uw dossier(s). Documenten scannen we in, zodat u ze kunt inzien in ons online portaal. Originele documenten worden niet bewaard of aan u overlegd.

U staat in en bent verantwoordelijk voor de juistheid en rechtsgeldigheid van de vordering en aangeleverde data. Ook staat u er voor in dat de kosten en rente op een juiste manier bij de debiteur zijn aangezegd. U verstrekt ons mimimaal een omschrijving van de vordering (bijvoorbeeld het factuurnummer), datum, vervaldatum, bedrag en de (contact)gegevens van uw debiteur. Om een zo goed mogelijk resultaat te kunnen halen en om te voorkomen dat de verkeerde debiteur wordt benaderd, levert u data zo maximaal mogelijk aan. Als wij daarom vragen, geeft u ons (extra) onderliggende documentatie ter onderbouwing van de vordering. U verklaart zich bereid om met ons in contact te blijven tot het moment van sluiten van het dossier om de relevante documentatie en informatie aan ons te overleggen.

Als de debiteur contact met u opneemt verwijst u, om misverstanden te voorkomen, debiteur door naar ons kantoor en verstrekt u zonodig onze contactgegevens. De debiteur kan bij ons kantoor de gewenste duidelijkheid krijgen bij vragen en opmerkingen over de vordering.

5. Privacy

Het gebruik van onze dienstverlening kan de verwerking van persoonsgegevens met zich meebrengen. Wij en u zullen de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) naleven en zullen daarom een aparte verwerkersovereenkomst voor akkoord ondertekenen.

We zullen passende maatregelen nemen om de persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen of worden verwerkt te beveiligen. Ook zullen we passende maatregelen nemen om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. De gegevens worden door ons alleen opgeslagen op servers in landen die onderdeel zijn van de Europese Economische Ruimte (EER).

We zullen de gegevens die zijn opgeslagen of worden verwerkt niet voor een ander doel gebruiken dan het leveren van onze dienstverlening aan u. We kunnen de gegevens wel in geanonimiseerde vorm gebruiken voor statistische doelen.

U zal passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de gebruiker van ons online portaal gebruik maakt van beveiligingssoftware die normaal gesproken op een computer is geïnstalleerd, zoals antivirus software.

U staat er tegenover ons voor in dat de inhoud, het gebruik of de verwerking van de persoonsgegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op een recht van een derde. U vrijwaart ons tegen vorderingen van derden die te maken hebben met deze gegevens of met de uitvoering van de opdracht.

6. Intellectuele rechten

Het auteursrecht op onze documenten en adviezen blijft bij ons, ook al hebben we daarvoor  kosten in rekening gebracht. Mocht u zich hier niet aan houden dan bent u een boete van € 1.000,00 per dag en overtreding verschuldigd.

7. Geheimhouding

U en wij zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie of gegevens tegenover partijen die niet bij uitvoering van de opdracht zijn betrokken.

8. Tarieven

Voor onze buitengerechtelijke werkzaamheden rekenen we de wettelijke tarieven (WIK) of de tarieven die u met de debiteur hebt afgesproken. Ons tarief wordt berekend over het totaalbedrag van het dossier wat u aan ons ter incasso heeft overgedragen. Het tarief wordt voor u bij de debiteur gevorderd. Als u kosten van incassering in rekening heeft gebracht, zoals bijvoorbeeld administratiekosten of dossierkosten, dan kunnen wij die kosten op grond van de wet niet ter incasso nemen. We kunnen onze tarieven tussentijds wijzigen. Als u met de wijziging niet akkoord bent heeft u het recht de overeenkomst te beëindigen.

Bekijk al onze kosten op de pagina kosten rechtszaak.

Er zijn in de buitengerechtelijke fase 3 mogelijkheden:

1. Debiteur betaalt alles: het kost u niets

Als de debiteur in de buitengerechtelijke fase alles heeft betaald, dus inclusief het tarief, dan ontvangt u de hoofdsom plus eventuele rente en we sluiten het dossier. Het kost u dus niets.

2. Debiteur betaalt niets: het kost u niets

Als de debiteur in de buitengerechtelijke fase niets heeft betaald, dan brengen we ons tarief niet in rekening bij u. We geven u de keus of u het dossier gratis wilt sluiten of een rechtszaak wilt starten.

3. Debiteur betaalt een gedeelte: we rekenen 50% van het tarief

Als de debiteur in de buitengerechtelijke fase een gedeelte heeft betaald, dan kunnen we (maximaal) de helft van ons tarief bij u in rekening brengen. Dit bedrag zal in ieder geval niet hoger zijn dan het door de debiteur betaalde bedrag. We geven u de keus of u het dossier wilt sluiten of een rechtszaak wilt starten.

Alleen met uw uitdrukkelijke toestemming zullen wij een rechtszaak voor u voeren. U zal van ons een advies en offerte ontvangen, waarbij wij u de voordeligste methodiek zullen aanbieden. In deze offerte worden onze kosten en de kosten van derden (griffierechten van de rechtbank, kosten van de deurwaarder, informatiekosten) duidelijk en transparant vermeld. De griffierechten en deurwaarderskosten zijn wettelijk vastgelegd en worden conform deze wetgeving aan u doorberekend. Offertes komen te vervallen na 14 dagen. Als u met de offerte akkoord gaat, sturen we u een factuur.

9. Betaling

De betalingstermijn van onze facturen is 14 dagen. Als het gaat om een factuur die wij aan u moeten uitbetalen in verband met een door ons (volledig of gedeeltelijk) geïncasseerd dossier, dan zullen wij het bedrag uiterlijk binnen 14 dagen aan u overmaken. Als het dossier volledig is geïncasseerd, zullen wij uiterlijk binnen 5 dagen de factuur opmaken. Als het dossier gedeeltelijk is geïncasseerd, kunnen we ook op ieder door u gewenst moment een tussentijdse afrekening voor u opstellen. Gaat het om een factuur die u aan ons moet betalen en u doet dat niet op tijd, dan bent u na een herinnering in verzuim en kunnen we wettelijke rente en incassokosten aan u in rekening brengen. We hebben ook het recht ontvangen betalingen te verrekenen met niet betaalde facturen. Als u niet de enige opdrachtgever bent, dan is iedere opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de verplichtingen. Zolang er niet is betaald, zijn we niet verplicht verdere werkzaamheden te verrichten.

10. Duur, beëindiging en opschorting

Als u ons een opdracht geeft komt een overeenkomst tussen ons tot stand. U en wij kunnen de overeenkomst altijd beëindigen. We kunnen onze werkzaamheden beëindigen of opschorten als u ons onvolledige of onjuiste informatie heeft gegeven op grond waarvan we de opdracht niet zouden hebben aangenomen, of als u ons ondanks dat we daarom vragen geen instructies of informatie geeft, of als we een redelijk vermoeden hebben dat u uw verplichtingen niet zal nakomen, of als u buiten ons om een regeling of een schikking treft. Als u buiten ons om een regeling/schikking treft of tussentijds de opdracht intrekt, dan kunnen we ons tarief, de overeengekomen of redelijke vergoeding en/of de kosten van derden (zoals de deurwaarder of rechtbank) aan u in rekening brengen.

11. Aansprakelijkheid

Als we aansprakelijk zijn, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onze verzekeraar uitkeert of de in rekening gebrachte vergoeding voor de opdracht. We zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade of schade als gevolg van handelingen die op uw uitdrukkelijk verzoek zijn verricht, behalve als we de schade zelf hebben veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

12. Geschillen

Op alle overeenkomsten die met ons worden aangegaan is Nederlands recht van toepassing en we beschikken ook over een geschillenregeling.

Start chatgesprek
Stuur een bericht